Ravi Kiran Mahadik 964
Shrirang Karmarkar      848
Suchil Kumar 947
ShivPrasad Sonawane 955
Shailesh Nanaware     973
Binita Nanaware         894
Hanumant Salunke     1000
Sumeet Bheke          907
Prasad Samudrala     960
Veekkas Dwivedi 960
Praful Shinde          973
Sandesh Kharche   894
Sudhir Desai      933
Mallikarjun Peeroji  986
Dheeraj Parmar    933
ShivPrasad 881
Vikash Pachhapure   961
Rahul Ravsaheb Patil  898
Sachin Dashpute  936
Ghanshayam  Patil 961
Vaibhav Tamhankar 895
Chetan Garje  976
Vaibhav Tamhankar 961
Rahul Hire  949
Mahadeo Bansode  961
Amit Gaur 949
Balasaheb Jarange 974
Rajendra Sharma  936
Shyamal Jagtap 961
Vishal Radia 949
Pranil Chougule  961
Sudhir Patil  974
Rahul Supekar 961
Mandar Halbe 949
Santosh Labde 987
Salil Mathur 961
Ravi Kalwani 961
Amanulla Makhjankar 975
Shubhada Ingole  1000
Sashikant Sinha 949
Nitin Sing Rajput 947